DW2


Röhren
Tubes
Lampes
Tubos

1S5 .............. 5Z4GT

6A7 .................. 6X4

7A7................... 80S

140NG ........... 1883

A247 .............. AZ41

B405 ............. BCH1

C443 ............... CY2

D213 ......... DZ1508

E415 .............. EZ81

G354 ............. GZ41

H210 ..........HP4101

L410 ................ LP2

MH4 ............ MS4B

N78

P43 ................ PY88

RE304 ........ RS4145

S24 ............ Ste1300

TAB2 ......... TM-BG

U12 ............... UY85

V6 ................... VY2

W77 ....... W4110WI

X78 .............. X4123

Röhrenlager

 

Sorry


Schirmgitter Tetrode / Screen-grid Tetrode / Tetrode à grille-écran (4)
HF-ZF-Stufe / RF-IF-Stage
Europa 5-Stift Eu-5 B5 (O5A) mit Kappe / Europe 5-pin Eu-5 B5 (O5A) with cap
Uf = 4 V; If = 1 A; = ~
Ua = 200 V; Ia = 4 mASorry Funke 037
Sorry Funke 069

Sorry

Sorry

 

 

 

 

Mazda-Métal
5 Lampes (DZ1)

Mazda-Métal +
5 Lampes (S415N)