6A7 ... 6X4


Röhren
Tubes
Lampes
Tubos

1S5 .............. 5Z4GT

6A7 .................. 6X4

7A7................... 80S

140NG ........... 1883

A247 .............. AZ41

B405 ............. BCH1

C443 ............... CY2

D213 ......... DZ1508

E415 .............. EZ81

G354 ............. GZ41

H210 ..........HP4101

L410 ................ LP2

MH4 ............ MS4B

N78

P43 ................ PY88

RE304 ........ RS4145

S24 ............ Ste1300

TAB2 ......... TM-BG

U12 ............... UY85

V6 ................... VY2

W77 ....... W4110WI

X78 .............. X4123

Röhrenlager

 

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

6A7

6A8

6A8G

6A8MG

6AF6

6AF7

6AF7G

6AF11

6AJ8

6AL5

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

 

 

 

 

 

6AQ5

6AQ6

6AT6

6AU6

6AV6

 

 

 

 

 

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

sorry

Sorry

 

6B5

6B7

6BA6

6BA7

6BE6

6BQ5

6BQ7A

6BX4

6BY7

 

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

 

 

 

6C4

6C5

6C5G

6C5MG

6D6

6DT6

6DU6

 

 

 

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

6E1P

6E5

6E6

6E8

6E8G

6E8MG

6F5G

6F6G

6F6MG

6G5

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

 

6H5

6H6MG

6H6G

6H8

6H8MG

6J5

6J5V

6J7

6J7V

 

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

6K7

6K7G

6K7MG

6K7V

6L6G

6M6G

6M6GT

6M7

6M7G

6M7MG

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

 

 

6N7

6P9

6Q7

6Q7G

6Q7MG

6SA7

6SK7

6SQ7

 

 

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

Sorry

 

6TH8G

6U5

6U5G

6U7G

6V4

6V6

6V6G

6V6GT

6X4